Person getting work done

Nasa iyong sulok mula noong 1969

Mula nang simulan ito, tumutulong ang CIGA na punan ang agwat sa pagitan ng insolvency (hindi makabayad ng utang) ng paghahabol at patuloy na pagbabayad. Hanggang ngayon, tinanggap na namin ang mga sakop na responsibilidad sa paghahabol ng mahigit isang daang na-liquidate(nagsara) na kompanya ng insurance at nagbayad ng higit sa $9 bilyon sa mga sakop na paghahabol. 

Makipag-ugnayan sa amin

818-844-4300
assistance@ciga.org

California Insurance Guarantee Association
P.O. Box 29066
Glendale, CA 91209-9066
Fax: 818-291-1863